Koolitused ja õppused

tamrex-koolituklass Tuleohutuse seadus kohustab ettevõtteid ja asutusi korraldama töötaja või teenistuja ametile vastava tuleohutuse koolituse (näit ettevõttes/asutuses tuleohutuse korraldamise eest vastutavale isikule ja ettevõtte allüksuste vastutavatele isikutele, tuletööde tegijale jne).

Tuleohutusnõuete mittekorrektne täitmine võib õnnetuse puhul kaasa tuua kindlustushüvitise mittemaksmise, haldus-, väärteo- või halvimal juhul kriminaalvastutuse. See on iga ettevõtja ja asutuse juhi teha, et nii personal kui ka kliendid tunneksid end turvaliselt ning tulekahju või muu õnnetuse tekkimise võimalus oleks minimeeritud.

Tulekahjuõppus üks kord aastas on asutuste/ettevõtete töötajatele kohustuslik.

Tamrexi praktika näitab, et tulekahju puhul eksitakse elementaarsete nõuete vastu ja kardetakse kasutada tulekustutusvahendeid. Kuna iga tulekahju saab alguse väikesest koldest, on personal ainus reaalne ressurss töökoha kaitseks, et panna tulele piir juba selle algstaadiumis. Seetõttu on nende oskused ja teadmised evakuatsioonist, kustutusvahenditest ja nendega ümberkäimisest vältimatud.

Kahjuks juhtub sageli, et ilma vastava väljaõppeta töötaja satub paanikasse ega oska häda korral õigesti käituda. Seda kõike saab ennetada korraliku väljaõppega.

Tamrex teeb seaduse järgimise lihtsamaks

Tamrex pakub lahendusena tulekahjuõppusele lisaks tuleohutuse korraldamise eest vastutava isiku koolitust ja asutuse põhist tuleohutuskoolitust ettevõtte allüksuste vastutavatele isikutele. Koolitus viiakse läbi alati kliendi objekti ja selle spetsiifikaga eelnevalt tutvudes, mis annab personalile ülevaate tuleriskidest just antud konkreetsel töökohal.

Küsige lisainfot või hinnapakkumist:
müügikonsultant Helena Oruvee, tel 654 9949, e-mail helena@tamrex.ee